روبوتاکسی یک پروژه تحقیقاتی برپایه خودرو الکتریکی جدید اکسید استرا ES است با آن، چری برای رسیدن به سطح خودرانی L4 در تولیدات خود تمرکز دارد.

source

توسط